Ekstremni vremenski i klimatski događaji i odgovori javnog zdravlja. SZO 2004.

Izveštaj sa sastanka Svetske zdravstvene organizacije u Bratislavi, Slovačka od 09. do 10. februara 2004. godine

Toplotni talasi bili su povezani sa porastom svih uzroka smrti, a ne samo toplotnim udarom. U Francuskoj je primećen porast smrtnosti za sve uzroke smrti. Najveći porast primećen je za uzroke koji su direktno povezani sa toplotnim talasom, kao što su hipertermija i dehidracija (28,9% ukupnog mortaliteta od toplotnog talasa 2003. godine pripisuje se toplotnom talasu).

Mortalitet usled respiratornih bolesti i genitourinarnih bolesti takođe je pokazao značajan porast.

Međutim, pristrasnost postoji u opisu uzroka smrti, jer su neke kardiovaskularne bolesti prijavljene kao respiratorne bolesti (plućni edem), a neke hipertermije kao infekcije.

Što se tiče dugoročnih mera, smatralo se da bi organi javnog zdravstva trebalo da podstiču i podržavaju poboljšanja u dizajnu zgrada i gradskim planovima kako bi umanjili prikupljanje toplote.

Pogledajte više

© copyright Balkchem 2021 | Powered by